ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

Меѓународно научно списание

Печатено издание: ISSN 0585-9069
Онлајн издание: ISSN 1857-9507

FOREST REVIEW

International Scientific Journal

Print publication: ISSN 0585-9069
Online publication: ISSN 1857-9507

Шумарски преглед, год. 29, бр. 1–2 (Печатено издание)

Forest Review, Vol. 29, No. 1–2 (Print publication)

1981 г., год. 29, бр. 1-2 (печатено издание) | Year 1981, Vol. 29, No. 1-2 (print publication)

Issue Articles

Sorbus semipinnata (Roth.) Hedl. во СР Македонија

Автори: Џеков, С.

Изворна научна статија

Platypus oxyurus Duf. (Coleoptera, Platypodidae) импортиран во Југославија со дрвен материјал од Африка

Автори: Хаџи–Ристова, Љ., Кушева, М., Иванов, Б.

Изворна научна статија