ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

Меѓународно научно списание

Печатено издание: ISSN 0585-9069
Онлајн издание: ISSN 1857-9507

FOREST REVIEW

International Scientific Journal

Print publication: ISSN 0585-9069
Online publication: ISSN 1857-9507

Шумарски преглед, год. 30, бр. 3–4 (Печатено издание)

Forest Review, Vol. 30, No. 3–4 (Print publication)

1982 г., год. 30, бр. 3-4 (печатено издание) | Year 1982, Vol. 30, No. 3-4 (print publication)

Issue Articles

Габи, предизвикувачи на обојување на фурнирски трупци, увезени од Африка

Автори: Грујоска, М., Папазов, В.

Изворна научна статија

Кон објаснувањето на некои прашања при создавањето на двокатни насади

Автори: Димитров, М., Делчев, Г.

Изворна научна статија