ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

Меѓународно научно списание

Печатено издание: ISSN 0585-9069
Онлајн издание: ISSN 1857-9507

FOREST REVIEW

International Scientific Journal

Print publication: ISSN 0585-9069
Online publication: ISSN 1857-9507

Шумарски преглед, год. 34, бр. 1–6 (Печатено издание)

Forest Review, Vol. 34, No. 1–6 (Print publication)

1986 г., год. 34, бр. 1-6 (печатено издание) | Year 1986, Vol. 34, No. 1-6 (print publication)

Issue Articles

Истражување на дотур на шумски сортименти со зглобен трактор ЛКТ–80

Автори: Крстевски, К., Стојановиќ, С.

Изворна научна статија