ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

Меѓународно научно списание

Печатено издание: ISSN 0585-9069
Онлајн издание: ISSN 1857-9507

FOREST REVIEW

International Scientific Journal

Print publication: ISSN 0585-9069
Online publication: ISSN 1857-9507

Шумарски преглед, год. 34, бр. 7–12 (Печатено издание)

Forest Review, Vol. 34, No. 7–12 (Print publication)

1986 г., год. 34, бр. 7-12 (печатено издание) | Year 1986, Vol. 34, No. 7-12 (print publication)

Issue Articles

Подмирување на потребите на примарната преработка во СРМ со дрво од нашите шуми

Автори: Стефановски, В., Василев, П., Димитров, Б., Клинчаров, Р., Полежина, М.

Изворна научна статија