ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

Меѓународно научно списание

Печатено издание: ISSN 0585-9069
Онлајн издание: ISSN 1857-9507

FOREST REVIEW

International Scientific Journal

Print publication: ISSN 0585-9069
Online publication: ISSN 1857-9507

Шумарски преглед, год. 38, бр. 1–12 (Печатено издание)

Forest Review, Vol. 38, No. 1–12 (Print publication)

1990 г., год. 38, бр. 1–12 (печатено издание) | Year 1990. Vol. 38, No. 1–12 (print publication)

Issue Articles

Испитување на физичките и механичките својства на плочите од иверки произведени од оризова лушпа и дрво

Автори: Димески, Ј., Манев, Т., Илиев, Б., Нацевски, М.

Изворна научна статија

Просторна застапеност на шумите во СРМ

Автори: Ивановски, Ц., Ристевски, П., Трајков, П.

Изворна научна статија

Паркетни штички од дрвен отпадок на бука и бор

Автори: Стефановски, В., Рабаџиски, Б.

Изворна научна статија