ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

Меѓународно научно списание

Печатено издание: ISSN 0585-9069
Онлајн издание: ISSN 1857-9507

FOREST REVIEW

International Scientific Journal

Print publication: ISSN 0585-9069
Online publication: ISSN 1857-9507

Шумарски преглед, год. 39, бр. 1–12 (Печатено издание)

Forest Review, Vol. 39, No. 1–12 (Print publication)

1991 г., год. 39, бр. 1–12 (печатено издание) | Year 1991. Vol. 39, No. 1–12 (print publication)

Issue Articles

Потреби и можности за искористување на дрвната маса добиена од прореди на шумските култури во Република Македонија

Автори: Клинчаров, Р., Крстевски, К., Трпоски, З., Несторовски, Љ.

Изворна научна статија