ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

Меѓународно научно списание

Печатено издание: ISSN 0585-9069
Онлајн издание: ISSN 1857-9507

FOREST REVIEW

International Scientific Journal

Print publication: ISSN 0585-9069
Online publication: ISSN 1857-9507

Шумарски преглед, год. 41 (Печатено издание)

Forest Review, Vol. 41 (Print publication)

2006 г., год. 41 (печатено издание) | Year 2006. Vol. 41 (print publication)

Issue Articles

Анализа на дебелинското бабрење и впивањето вода кај лакирани водоотпорни дрвени плочи

Автори: Илиев Б., Михајлова Ј., Нацевски М.

УДК/UDC: 674-419.037

Изворна научна статија

Можности за користење на обновсливата биомаса од земјоделството на Република Македонија и Република Бугарија

Автори: Илиев Б., Пешевски М., Михајлова Ј., Тодоров Т., Григоров Р.

УДК/UDC: 662.63:620.95(497.7)

Изворна научна статија

Ефективност на процесот на горење на растителна биомаса

Автори: Јосифов Н., Михајлова Ј., Илиев Б., Димески Ј.

УДК/UDC: 620.952:574.36

Изворна научна статија

Развој на садници од зелена дуглазија со подрежан коренов систем после садење на терен

Автори: Колевска Д. Д., Граждани Н.

УДК/UDC: 630*232

Изворна научна статија

Влијание на бројот на вртежи врз силата на режење и моќноста на режење при обработка со лентовидна пила

Автори: Кољозов В., Трпковски З., Клинчаров Р.

УДК/UDC: 674.031.632.2-412.023

Изворна научна статија

Влијание на бројот на сечила врз некои параметри во процесот на обработка на дрвото со кружна пила

Автори: Кољозов В., Трпковски З., Клинчаров Р.

УДК/UDC: 674.031.632.2-412.023

Изворна научна статија

Инсекти во процесот на сушење на моликата во Националниот парк „Пелистер“

Автори: Начески С., Иванов Б.

УДК/UDC: 630*22+582.475.4):632.7(497.7)

Изворна научна статија

Густина на дрвото од Црнборови вештачки подигнати насади

Автори: Нацевски М., Илиев Б., Несторовски Љ.

УДК/UDC: 674.032.475.4-412

Изворна научна статија

Истражување на основните физички својства на дрвото од Аризонски Чемпрес (Cupressus arizonica)

Автори: Нацевски М., Илиев Б., Несторовски Љ.

УДК/UDC: 674.032.475.4-412

Изворна научна статија

Анализа на енергетската вредност на дрвото од ела

Автори: Несторовски Љ., Нацевски М., Трајанов З.

УДК/UDC: 630*81:582.457(497.7)

Изворна научна статија

Анализа на јакоста на свивање на дрвото од Дива Фоја (Juniperus excelsa Bieb)

Автори: Несторовски Љ., Нацевски М., Трајанов З.

УДК/UDC: 582.477.6 630+38

Изворна научна статија

Анализа на квалитетната структура на букови трупци од подрачјето на Плачковица

Автори: Рабаџиски Б., Несторовски Љ., Крстевски Б.

УДК/UDC: 674.02(043)

Изворна научна статија

Оптимални температури за пластификација на дрвото при парење на букови трупци

Автори: Рабаџиски Б., Златески Г.

УДК/UDC: 674.047.3(043.3)

Изворна научна статија

Оптимални температури за пластификација на дрвото при варење на букови трупци

Автори: Рабаџиски Б., Златески Г.

УДК/UDC: 674.047.3(043.3)

Изворна научна статија

Развој на вештачки подигнати насади од Црн Бор во топлото континентално и ладното континентално подрачје во Македонија

Автори: Трајков П., Златанов Ц., Колевска Д. Д., Трајанов, З.

УДК/UDC: 630*232:582.457(497.7)

Изворна научна статија

Класификација на шумите од Питом костен (Castanea sativa Mill.) по северните падини на планината Беласица

Автори: Трајков П., Попов Г., Златанов Ц., Михајлов С.

УДК/UDC: 630*22:582.722.3(497.7:23)

Изворна научна статија

Обновителен потенцијал на културата од Дуглазија (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) во месноста „Димовец“ – Шипченска Стара Планина

Автори: Златанов Ц., Попов Е., Хинков Г., Трајков П.

УДК/UDC: 630*232:582.475(497.7:23)

Изворна научна статија

Проучување на морфолошките својства на лесивираните почви во Република Македонија

Автори: Андреевски М., Мукаетов Д., Петковски Д., Василевски К.

УДК/UDC: 631.4(497.7)

Изворна научна статија

Прилог кон проучување на механичкиот состав на лесивираните почви во Република Македонија

Автори: Андреевски М., Мукаетов Д., Петковски Д., Василевски К.

УДК/UDC: 631.43(497.7)

Изворна научна статија

Режим за контактно вакуумско сушење на пилански сортименти од Орев

Автори: Златески Г., Рабаџиски Б.

УДК/UDC: 674.047.3(043.3)

Изворна научна статија

Режим за контактно вакуумско сушење на пилански сортименти од Бука

Автори: Златески Г., Рабаџиски Б.

УДК/UDC: 674.047.3(043.3)

Изворна научна статија

Утврдување на квалитет на сушење на пилански сортименти од Даб

Автори: Златески Г., Рабаџиски Б.

УДК/UDC: 674.047.3(043.3)

Изворна научна статија