ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

Меѓународно научно списание

Печатено издание: ISSN 0585-9069
Онлајн издание: ISSN 1857-9507

FOREST REVIEW

International Scientific Journal

Print publication: ISSN 0585-9069
Online publication: ISSN 1857-9507

Шумарски преглед, год. 30, бр. 5–6 (Печатено издание)

Forest Review, Vol. 30, No. 5–6 (Print publication)

1982 г., год. 30, бр. 5-6 (печатено издание) | Year 1982, Vol. 30, No. 5-6 (print publication)

Issue Articles

Штетни инсекти во тополите во Долно Повардарје

Автори: Кушевска, М., Доневски, Л., Иванов, Б.

Изворна научна статија

Cotyledono–juglandetum regiae Mat. еt Mice. ass. nov. во шумската вегетација на СР Македонија

Автори: Матвеева, Ј., Мицевски, Љ.

Изворна научна статија

Користење на чемпресот за производство на плочи од иверки

Автори: Димески, Ј., Манев, Т.

Изворна научна статија