ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

Меѓународно научно списание

Печатено издание: ISSN 0585-9069
Онлајн издание: ISSN 1857-9507

FOREST REVIEW

International Scientific Journal

Print publication: ISSN 0585-9069
Online publication: ISSN 1857-9507

Шумарски преглед, год. 35, бр. 1–6 (Печатено издание)

Forest Review, Vol. 35, No. 1–6 (Print publication)

1987 г., год. 35, бр. 1-6 (печатено издание) | Year 1987, Vol. 35, No. 1-6 (print publication)

Issue Articles

Громот и стабилноста на шумските биоценози

Автори: Камиловски, М.

Изворна научна статија

Шумарството и дрвната индустрија во Шведска

Автори: Ангелов, С.

Изворна научна статија