ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

Меѓународно научно списание

Печатено издание: ISSN 0585-9069
Онлајн издание: ISSN 1857-9507

FOREST REVIEW

International Scientific Journal

Print publication: ISSN 0585-9069
Online publication: ISSN 1857-9507

Шумарски преглед, год. 40 (Печатено издание)

Forest Review, Vol. 40 (Print publication)

1997 г., год. 40 (печатено издание) | Year 1997. Vol. 40 (print publication)

Issue Articles

Јакост на смолкнување за аголни состави на елементи од МДФ–Плочи

Автори: Кјучуков Г., Груевски Т., Симакоски Н.

УДК/UDC: 674.817-415:684412.05(045)

Изворна научна статија

Бајцување и рапавост на фурнирани букови површини

Автори: Манев Т., Бахченванџиев К., Грбац И.

УДК/UDC: 684:667.74

Изворна научна статија

Интензитетот на дождови со различна појава и времетраење во Република Македонија

Автори: Блинков И., Јагев В.

УДК/UDC: 551.5(497.17)

Изворна научна статија

Синтетски “PVC” профили за градежна фасадна столарија

Автори: Бахчеванџиев К.

УДК/UDC: 678.743:69.028.2

Стручен труд

Стилот АРТ ДЕКО и неговото влијание врз современиот дизајн

Автори: Каранаков В.

УДК/UDC: 7.036(4):7203

Стручен труд