ШУМАРСКИ ПРЕГЛЕД

Меѓународно научно списание

Печатено издание: ISSN 0585-9069
Онлајн издание: ISSN 1857-9507

FOREST REVIEW

International Scientific Journal

Print publication: ISSN 0585-9069
Online publication: ISSN 1857-9507

Шумарски преглед, год. 42 (Печатено издание)

Forest Review, Vol. 42 (Print publication)

2009 г., год. 42 (печатено издание) | Year 2009. Vol. 42 (print publication)

Issue Articles

Можности за користење на стеблата од сончоглед за производство на енергетски брикети

Автори: Илиев, Б., Михајлова, Ј., Јакимовска Поповска, В.

УДК/UDC: 662.818:633.854.78-157.2

Изворна научна статија

Топлоизолациони својства на комбинирани дрвени плочи

Автори: Михајлова, Ј., Такева, Л., Илиев, Б., Панајотов, П.

УДК/UDC: 674-416.017

Изворна научна статија

Методологија и проектирање

Автори: Каранаков, В.

УДК/UDC: 72.012/013

Изворна научна статија

Режим на контактно вакуумско сушење на пилански сортименти од даб, дебелина 50,0 мм

Автори: Златески, Г., Кољозов, В.

УДК/UDC: 674.047.3(043.3) 

Изворна научна статија

Местото и значењето на шумарството и проблемот на репродукцијата во наши услови

Автори: Димитров, Б., Трајков, П.

УДК/UDC: 630*23(497.7)

Изворна научна статија

Зависност на оптимална густина на патната мрежа од искористената дрвна зафатнина при дотур со коњ

Автори: Трајанов, З., Несторовски, Љ.

УДК/UDC: 630*38:625.711.84(497.7)

Изворна научна статија

Работен ефект кај механизираните дотурни средства при близок транспорт на дрвото

Автори: Трајанов, З., Несторовски, Љ.

УДК/UDC: 630*37:631.372.84(497.7)

Изворна научна статија

Растеж на стеблата од еловите насади на планините Кожуф и Козјак

Автори: Јованов, Т.

УДК/UDC: 631*5:582.475(497.7)

Изворна научна статија

Производност на вештаки подигнатите насади од црн бор (Pinus nigra Arn.) на источните падини на планината Витачево

Автори: Јованов, Т., Манџуковски, Д.

УДК/UDC: 630*232:582.475(497.714)

Изворна научна статија

Загрозеност на интродуцираните иглолисни алохтони видови дрвја од негативното влијание на инсектите и габите во Ш.С.Е. “Вртешка”

Автори: Начески, С., Папазова Анакиева, И., Ризовска Атанасовска, Ј.

УДК/UDC: 630*45:582.47(497.774)

Изворна научна статија

Здравствената состојба на моликовите шуми во Н. П. “Пелистер”

Автори: Начески, С., Папазова Анакиева, И., Папазов, В.

УДК/UDC: 630*4:582.475(497.774)

Изворна научна статија

Новиот менаџмент план на НП „Маврово” како клучен инструмент за интегрална заштита на природата

Автори: Стојановска, М., Лозановска, Н.

УДК/UDC: 005.511:(497.76-751.2)

Изворна научна статија

Законска регулатива и координираност на секторските политики: шумарство и животна средина

Автори: Стојановска, М., Миовска, М.

УДК/UDC: 630*93:340.13(497.7)

Изворна научна статија

Енергетската вредност на дрвото од Carpinus orientalis и Ostrya carpinifolia

Автори: Несторовски, Љ., Нацевски, М., Трајанов, З.

УДК/UDC: 674.031.632.1-412.017(497.7)

Изворна научна статија

Природно распространување на хиповирулентни изолати на Cryphonectria parasitica во костенова субпопулација на планината Беласица

Автори: Сотировски, К., Ристески, М., Rigling, D.

УДК/UDC: 630*443:582.632.2(497.742)

Изворна научна статија

Видовите од родот Spiraea L. во парковите и другите зелени површини во Скопје

Автори: Ризовска Атанасовска, Ј.

УДК/UDC: 630*27:582.711.711(497.711)

Изворна научна статија

Адаптибилност на видовите дрвја и грмушки во комплексот на топилницата за фероникел „ФЕНИ ИНДУСТРИ” во Кавадарци

Автори: Ризовска Атанасовска, Ј., Трендафилов, А., Велковски, Н., Симовски, Б.

УДК/UDC: 630*27:504.5.669.24(497.714)

Изворна научна статија

Сукцесивни процеси во старите моликови шуми на локалитетот „Бегова Чешма” во Национален парк „Пелистер”

Автори: Ацевски, Ј., Симовски, Б.

УДК/UDC: 630*22:582.475(497.774-751.2)

Изворна научна статија

Прилог за познавање на дендрофлората во Р. Македонија (I)

Автори: Манџуковски, Д.

УДК/UDC: 630*22(497.7)

Изворна научна статија

Проширување на ареалот на моликата (Pinus peuce Griseb.) во Р. Македонија

Автори: Манџуковски, Д., Ацевски, Ј., Јованов, Т.

УДК/UDC: 630*23:582.475(497.7)

Изворна научна статија

Појава на поник од багрем (Robinia pseudoacacia L.) на опожарени шумски површини

Автори: Колевска, Д. Д., Велковски, Н.

УДК/UDC: 630*231:582.736.3(497.774-751.2)

Изворна научна статија