Одбележување на патрониот ден на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 24 мај

Претставници на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, деканот проф. д-р Сотировски со продеканите проф. д-р Стојановска и проф. д-р Трајков, положија цвеќе на спомен-обележјето на Светите Кирил и Методиј во кампусот на општествените науки и ректоратот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по повод патрониот ден на Универзитетот, 24 мај.

Одбележување на патрониот ден на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 24 мај.

Representatives of the Hans Em Faculty of Forest Sciences, Landscape Architecture and Environmental Engineering, Dean prof. Dr.sc Sotirovski with the vice deans prof. Dr.sc Stojanovska and prof. Dr.sc Trajkov, laid flowers at the memorial of Saints Cyril and Methodius on the campus of social sciences and the Rectorate of the St. Cyril and Methodius University in Skopje, on the occasion of the patron saint day of the University, May 24.