Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ ХЕФ (Билтен на УКИМ бр. 1246)

Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на

УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“:

дипл. шум. инж. Златко Николовски –

Назив на темата на Македонски јазик: „Компаративна анализа на развитокот и одгледувачките карактеристики на насадите од

дуглазија, ариш, бел бор, црн бор и стробус на локалитетот Равно Борје“

Назив на темата на англиски јазик: „Comparative analysis of the development and silvicultural characteristics of the plantations of

Douglas-fir, Larch, Scots pine, Austrian pine and Weymouth pine at the locality of Ravno Borje“

Билтен на УКИМ бр. 1246