Информации за пријавување на кандидатите за упис на втор циклус студии во вториот уписен рок на студиските програми на УКИМ ХЕФ во учебната 2021/2022 година

Информации за пријавување на кандидатите за упис на втор циклус студии во вториот уписен рок на студиските програми на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во учебната 2021/2022 година