Ас. м-р Анастазија Димитрова

Асистент

email: anastazijadimitrova@sf.ukim.edu.mk

Од 2020 година е дел од катедрата „Семенарство, расадници и подигнување на шумски култури“ при УКИМ Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во Скопје.

Област на истражување: oдржливо производство и техники за оптимизација на шумски и декоративни садници, селекција на видови за пошумување и оформување на адаптабилни и отпорни шумски екосистеми. Интердисциплинарно искуство и научно-истражувачки пристап со комбинација од лабораториски, теренски и биоинформатички практики.