дипл. шум. инж. Магдалена Вигњевиќ

Лаборант

email: mvignjevik@sf.ukim.edu.mk

Дипл. инж. Магдалена Вигњевиќ во 1995 година е вработена на Шумарскиот факултет во Скопје како лаборант по група предмети од областа „Одгледување на шумите“. Работи во педолошката лабораторија и извршува педолошки и други стручни анализи поврзани со наставно-образовната и стручно-апликативната работа на факултетот. Дипломирала на Шумарскиот факултет во Скопје во август 2013 година на студиската програма: Озеленување и унапредување на животната средина. Од 2013 година е Виш лаборант во педолошката лабораторија на факултетот.

Наставен Ангажман