КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА 4 (ЧЕТИРИ) КАНДИДАТИ ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – АСИСТЕНТ (објавено на 22.11.2022 г.)

Се распишува конкурс за избор на 4 (четири) кандидати во соработничко звање – асистент и тоа:

а

I) 1 (еден) кандидат во соработничко звање – асистент на катедрата за Проектирање и подигање на зелени површини, наставно-научна област Хортикултура (41007), согласно Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според меѓународната Фраскатиева класификација;
II) 1 (еден) кандидат во соработничко звање – асистент на катедрата за Економика и организација на шумарството, наставно-научна област Економика на шумското стопанство (41006), согласно Класификацијата на научноистражувачките подрачја, полиња и области според меѓународната Фраскатиева класификација;
III) 1 (еден) кандидат во соработничко звање – асистент на катедрата за Уредување на шумите, наставно-научна област Уредување на шумите (41003), согласно Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според меѓународната Фраскатиева класификација;
IV) 1 (еден) кандидат во соработничко звање – асистент на катедрата за Одгледување на шумите, наставно-научна област Педологија (40100), согласно Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според меѓународната Фраскатиева класификација.

а

Сите детални информации се достапни на линкот подолу:

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА 4 (ЧЕТИРИ) КАНДИДАТИ ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – АСИСТЕНТ (објавено на 22.11.2022 г.)