КОНКУРС за избор и вработување на (1) еден кандидат во соработничко звање – асистент.

Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

КОНКУРС за избор и вработување на (1) еден кандидат во соработничко звање – АСИСТЕНТ

на Катедрата за заштита на шумите и дрвото, научно-истражувачко подрачје (4) Биотехнички науки, научно-истражувачко поле (402) Заштита на растенијата, научна истражувачка област (40201) Eнтомологија

 

Конкурсот трае 8 дена од денот на објавувањето. Краен рок за пријавување: 30.VI 2021 година (четврток).

Кандидатите кои ќе конкурираат треба да поднесат:

  • пријава,
  • кратка биографија,
  • изјава дека ги исполнуваат општите и посебните услови за работното место,
  • документите со кои се докажува исполнетоста на условите и
  • уверение за државјанство.

Пријавите со потребните документи треба да се достават во затворен плик, по пошта на адреса: УКИМ-Факултет за шумарски науки, пејзажнa архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем” Скопје, на ул. „16-та Македонска Бригада“ бр.1, 1000 Скопје или лично во Архивата на факултетот (со назнака „За конкурсот за избор и вработување во соработничко звање – асистент, научна истражувачка област Eнтомологија“).

Огласот може да го преземете од ОВОЈ ЛИНК.