КОНКУРС ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ НА (1) ЕДЕН ИЗВРШИТЕЛ – НАСТАВНИК (објавено на 16.9.2022 г.)

Се распишува Конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната област: фитопатологија (40200) за време од 5 години еден (1) извршител.

Документите се доставуваат преку архивата на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, или по пошта на адреса: ул.16-та Македонска Бригада бр.1, 1000 Скопје, во рок од 8 дена од денот на објавувањето.

Повеќе информации на следниот линк.