Одбрана на магистерски труд: дипл. инж. по екоинженеринг и екоменаџмент Јакоб Ќипровски

а

ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

од кандидатот

дипл. инж. по екоинженеринг и екоменаџмент Јакоб Ќипровски

а
Наслов на магистерскиот труд: „Компаративна анализа на пристапи за класификација и картирање на горливиот материјал при управување со пожари на ниво на предел за потребите на шумарството во Македонија
а
Званичното соопштение е дотапно на следниот ЛИНК.
Одлуката и преглегот на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ ХЕФ (Билтен на УКИМ бр. 1299) се достапни на следниот ЛИНК.