Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд (Билтен на УКИМ бр. 1248)

Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на

УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“:

дипл. инж. по заштита на животната средина Цветан Николовски

„Можности за примена на принципите на одгледување на шумите блиску до природата (Close-to-nature silviculture) во шумите на подрачјето на Малешево“

(Билтен на УКИМ бр. 1248)

* * * * *

Заради направена техничка грешка во Прегледот на одобрени магистерски теми објавен во Билтенот на УКИМ бр.1248 од 1.11.2021 година на страница 211, повторно е објавен Прегледот на одобрени магистерски теми во Билтенот на УКИМ бр.1249 од 15.11.2021 година на страница 264 (ЛИНК).