Распоред на часови: летен семестар 2022/2023 година

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ
ЗА ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ КОИ СЕ НУДАТ ЗА СЛУШАЊЕ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР
УЧЕБНА ГОДИНА, 2022/2023

*

Забелешка:
1 Задолжителните предмети се означени со (за) покрај бројот на семестарот, во колоните „Семестар“.
2 При изборот на предметите (изборните), за да се избегне запишување на предмети кои се слушаат во исто време, студентите задолжително да го имаат во предвид распоредот на часови.
3 Наставата ќе се изведува со физичко присуство на Факултетот.

*

Распоредот детално е прикажан на следниот линк.

*