Распоред на испити: зимски испитен рок 2023/2024 година

УНИВЕРЗИТЕТ „Св.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“
ТЕРМИНИ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТИ ВО ПРВИОТ – ЈАНУАРСКИОТ ИСПИТЕН РОК 2023/24 година

 

Детален приказ на сите термини за завршни испити во првиот (јануарски) испитен рок

во учебната 2023/24 година е даден на следниот ЛИНК.