Распоред на часови: летен семестар 2023/2024 година

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ
ЗА ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ КОИ СЕ НУДАТ ЗА СЛУШАЊЕ ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР
УЧЕБНА ГОДИНА, 2023/2024

a

Забелешка:
1 Задолжителните предмети се означени со (за) покрај бројот на семестарот, во колоните „Семестар“.
2 При изборот на предметите (изборните), за да се избегне запишување на предмети кои се слушаат во исто време, студентите задолжително да го имаат во предвид распоредот на часови
3 Наставата ќе се изведува со физичко присуство на факултетот.

a

Детален приказ на распоредот е даден на следниот ЛИНК.