2021 09 27 75-ка финална мала

Одбележуваме 75 години постоење!
Commemorating our 75th anniversary!

Меѓународна конференција International Conference

Дознајте повеќе за меѓународната научна конференција „Подобро шумарство, подобри шуми за подобра планета“!
Find out more about the international scientific conference “Better Forestry, for Better Forests, for a Better Planet”! 

Монографија 75 год. УКИМ ХЕФ Monograph 75 years UKIM HEF

Дознајте повеќе за МОНОГРАФИЈАTA изготвена по повод јубилејот 75 години постоење на УКИМ ХЕФ!
Find out more about the latest MONOGRAPH prepared on the occasion of the 75th anniversary of UKIM HEF!

Филм за 75 год. УКИМ ХЕФ Movie on 75 years of UKIM HEF

Погледнете го најновото видео изготвено по повод јубилејот 75 години постоење на УКИМ ХЕФ!
Watch the latest video prepared on the occasion of the 75th anniversary of UKIM HEF!