Ранг-листа на студенти чие родителско право го врши само еден родител – погодност за половина од уписнината за прв циклус студии

Ранг-листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии на студиските програми на УКИМ ХЕФ за учебната 2021/2022 година