Уписи

Актуелно

Ранг-листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии на студиските програми на УКИМ ХЕФ за учебната 2021/2022 година

Информации за запишување на примените кандидати во првиот уписен рок на втор циклус студии на студиските програми на ХЕФ во учебната 2021/2022 год.

Решение за прием на кандидати на втор циклус студии во првиот уписен рок на студиската програма Шумарство во учебната 2021/2022 година

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД.

Информации за запишување на примените кандидати во третиот уписен рок на прв циклус студии на студиските програми на ХЕФ во учебната 2021/2022 год.

Решение за прием на кандидати на прв циклус студии во третиот уписен рок на студиските програми Шумарство и Пејзажно дизајнирање во учебната 2021/2022 год.

Слободни места за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на ХЕФ во третиот уписен рок во учебната 2021/2022 год.

Информации за запишување на примените кандидати во вториот уписен рок на прв циклус студии на студиските програми на ХЕФ во учебната 2021/2022 год.

Решение за прием на кандидати на прв циклус студии во вториот уписен рок на студиските програми Шумарство, Пејзажно дизајнирање и Екоинженеринг и екоменаџмент во учебната 2021/2022 год.

Резултати од успехот од средно образование за вториот уписен рок во учебната 2021/2022 година (прелиминарна ранг-листа)

Слободни места за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на ХЕФ во вториот уписен рок во учебната 2021/2022 год.

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Информации за запишување на примените кандидати во првиот уписен рок на прв циклус студии на студиските програми на ХЕФ во учебната 2021/2022 год.

Листа на студенти – добитници на стипендија на УКИМ, како најдобро рангирани кандидати на конечните ранг-листи на ХЕФ, во категоријата редовни студенти во државна квота во учебната 2021/2022 год.

Решение за прием на кандидати на прв циклус студии во првиот уписен рок на студиските програми Шумарство, Пејзажно дизајнирање и Екоинженеринг и екоменаџмент во учебната 2021/2022 год.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УПИС НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОД.

upisi_2021-2022

Забелешка: Електронската пријава се пополнува со кирилична поддршка на тастатурата!

Дополнителни информации