Студентскиот правобранител при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” се грижи студентите во целост да ги остваруваат правата кои им се загарантирани согласно важечките прописи. Доколку студентите сметаат дека им е оневозмозено остварувањето на некое право, може да го контактираат Студентскиот правобранител кој со директно обраќање до соодветниот факултет ќе ги добие сите информации и ќе може да Ви помогне во целост да ги остварите своите права.

Студентски правобранител е Васка Бојаџи, која што можете да ја контактирате на телефакс: (02) 3221 350 или на e-пошта: st_pravobranitel@ukim.edu.mk.