Студентски прашања

Одговорно лице: Соња Петрова

spetrova@sf.ukim.edu.mk

+389 75 258 119

Работно време со студенти: 10:00 – 13:00 ч.

Соопштенија од студентски прашања
Формулари и барања
  • Уплатница за издавање на потврди, документи и услуги
  • Формулар за пријавување на дипломска работа
  • Формулар за пријавување на магистерски труд
  • Барање за издавање на потврда за редовен студент
  • Барање за еквиваленција на студиски програми
Процедури и документи
  • Процедура за упис на студенти
  • Процедура за запишување на семестар
  • Процедура за заверување семестар и пријавување испит
  • Процедура за одбрана на дипломска работа