Студентски прашања

Одговорно лице: Соња Петрова

spetrova@sf.ukim.edu.mk

+389 75 258 119

Работно време со студенти: 10:00 – 13:00 ч.

Формулари и барања
Процедури и документи
  • Процедура за упис на студенти
  • Процедура за запишување на семестар
  • Процедура за заверување семестар и пријавување испит
  • Процедура за одбрана на дипломска работа