Услуги

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

УКИМ ХЕФ дава услуги од апликативна дејност на стопанството, стопанските субјекти и приватни физички лица, и тоа:

    1. Услуги за заштита на шумите и дрвото (вкупно 19 видови на услуги);
    2. Услуги за вештачење на вешти лица (вкупно 5 видови на услуги);
    3. Услуги од областа на шумски култури (вкупно 6 видови на услуги);
    4. Услуги за почвени анализи (вкупно 32 видови на услуги).

Сите детали за услугите од апликативна дејност кои УКИМ ХЕФ ги дава на стопанството, стопанските субјекти и приватни физички лица се наведени во:

  • ОДЛУКАТА за утврдување на висината на надоместокот за услугите од апликативна дејност (02-49/9 од 8.2.2023 год.).
  • Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за услугите од апликативна дејност (02-299/5 од 4.9.2023 год.).