Услуги

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

УКИМ ХЕФ дава услуги од апликативна дејност на стопанството, стопанските субјекти и приватни физички лица, и тоа:

    1. Услуги за заштита на шумите и дрвото (вкупно 19 видови на услуги);
    2. Услуги за вештачење на вешти лица (вкупно 5 видови на услуги);
    3. Услуги од областа на шумски култури (вкупно 6 видови на услуги);
    4. Услуги за почвени анализи (вкупно 32 видови на услуги).

Сите детали се наведени во ОДЛУКАТА за утврдување на висината на надоместокот за услугите од апликативна дејност кои УКИМ ХЕФ ги дава на стопанството, стопанските субјекти и приватни физички лица.