Архива на документи

Правилници

 Одлука за исполнетост на условите за реализација на теренска настава за летен семсетар 2020/2021 година

 

 Одлука за начинот на реализација на дејностите на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на ширење на болеста „CoVid-19“

 

 Статут на УКИМ

 

 Статут на ХЕФ

 

 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ХЕФ

 

 Деловник за начинот на работа и одлучување на Наставно-научниот совет, Деканатската управа, внатрешните организациски единици, комисиите и работните и стручните тела на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

 

 Правилник за внатрешната организација на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Правилник за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

 

 Правилник за плати и надоместоци на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

 

 Правилник за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

 

 Правилник за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

 

 Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Известувања

Универзитетска листа на слободни изборни предмети за втор циклус студии во студиската 2021/2022 година од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

Универзитетска листа на слободни изборни предмети за прв циклус студии во студиската 2021/2022 година од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

Одлука за распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници и соработници од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во студиската 2021/2022 година на втор циклус студии

Одлука за распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници и соработници од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во студиската 2021/2022 година на прв циклус студии

Одлука за избор на членови на меѓународен уредувачки одбор на научното списание „Шумарски преглед“ (бр. 02-497/4 од 22.12.2020 г.)

Годишен извештај за 2020 за слободен пристап до информации од јавен карактер