Архива на документи

Новости

Годишен план за јавни набавки на УКИМ ХЕФ за 2024 година

Одлука за усвојување План за теренска настава и План за теренска настава летниот семестар од учебната 2023/2024 г.

Одлука за одобрување дополнителни испитни сесии во учебната 2023/2024 година за студентите на УКИМ ХЕФ (бр. 02-369/5 од 7.11.2023 г.)

Измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2023 година на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со консолидиран – пречистен ГПЈН (Одлука бр. 02-366/3 од 3.11.2023 г.)

Одлука за започнување постапка за избор на декан на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и формирање изборна комисија (бр. 02-316/4 од 26.9.2023 г.)

Измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2023 година на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со консолидиран – пречистен ГПЈН (Одлука бр. 02-255/2 од 7.7.2023 г.)

 Годишна сметка на УКИМ Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ за 2022 год. 

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за висината на надоместокот на услугите од апликативна дејност кои УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ ги дава на стопанството, стопанските субјекти и приватни физички лица и институции, со пречистен – консолидиран текст

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници и соработници од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во учебната 2022/2023 година на втор циклус студии 

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници и соработници од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во учебната 2022/2023 година на прв циклус студии 

Годишен извештај за пристапот до информации од јавен карактер од надлежност на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2022 година

Акредитација 2023 г.

Решение за почеток со работа на студиската програма од прв циклус четиригодишни студии по Шумарство на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ (2023)

Решение за почеток со работа на студиската програма од прв циклус четиригодишни студии по Екоинженеринг и екоменаџмент на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ (2023)

Решение за почеток со работа на студиската програма од прв циклус четиригодишни студии по Пејзажна архитектура на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ (2023)

Решение за акредитација на студиската програма Екоинженеринг и екоменаџмент за прв циклус студии на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ (2023)

Решение за акредитација на студиската програма Пејзажна архитектура за прв циклус студии на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ (2023)

Решение за акредитација на студиската програма Шумарство за прв циклус студии на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ (2023)

Правилници

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за услугите од апликативна дејност (02-299/5 од 4.9.2023 год.).

 

ОДЛУКА за утврдување на висината на надоместокот за услугите од апликативна дејност (02-49/9 од 8.2.2023 год.).

 

ОДЛУКА за плати, надоместоци и додатоци на плата и други надоместоци од дополнителните средства од сопствени приходи на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ (Универзитетски гласник бр. 654 од 20.7.2023 г.)

 

Решение за избор на претседател и членови на ФСС на ХЕФ во учебната 2022/2023 г.

 

Резултати од изборите за претседател и членови на ФСС на ХЕФ во учебната 2022/2023 г.

 

Записник за утврдување кандидати за претседател и членови на ФСС на ХЕФ во учебната 2022/2023 г.

 

Записник од одржаните собири на студенти за предлагање кандидати за претседател и членови на ФСС на ХЕФ во учебната 2022/2023 г.

 

Одлука за назначување членови на избирачки одбор за спроведување избори за претседател и членови на ФСС на ХЕФ во учебната 2022/2023 г.

 

Одлука за распишување на избори за претседател и членови на ФСС на ХЕФ 2022/2023 г.

 

Измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2022 година на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со консолидиран – пречистен ГПЈН (Одлука бр. 02-438/3 од 15.11.2022 г.)

 

Одлука за одобрување дополнителни испитни сесии во учебната 2022/2023 година за студентите на УКИМ ХЕФ

 

Одлука за усвојување План за теренска настава за учебната 2022/2023 година

 

Одлука за прогласување на денот понеделник, 10.10.2022 година, за неработен ден на УКИМ – ХЕФ, поради поврзување со неработниот ден 11 Октомври, во согласност со Протоколот за заштеда на електрична и топлинска енергија на УКИМ – ХЕФ

 

Одлука за утврдување листа на предмети од УКИМ – ХЕФ за Универзитетската листа на слободни изборни предмети за втор циклус студии во студиската 2022/2023 година (бр. 02-339/8 од 14.9.2022 г.)

 

Одлука за утврдување листа на предмети од УКИМ – ХЕФ за Универзитетската листа на слободни изборни предмети за прв циклус студии во студиската 2022/2023 година (бр. 02-339/7 од 14.9.2022 г.)

 

Одлука за распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници од УКИМ – ХЕФ во студиската 2022/2023 година на втор циклус студии (бр. 02-339/6 од 14.9.2022 г.)

 

Одлука за распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници и соработници од УКИМ – ХЕФ во студиската 2022/2023 година на прв циклус студии (бр. 02-339/5 од 14.9.2022 г.)

 

ПЛАН ЗА ТЕРЕНСКА НАСТАВА за летен семестар 2021/2022 и зимски семестар 2022/2023 година

 

Измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2022 година на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, со консолидиран – пречистен ГПЈН (Одлука бр. 02-113/3 од 31.3.2022 г.)

 

Годишен план за јавни набавки во 2022 година на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

 

 ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешната организација на УКИМ ХЕФ и ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на УКИМ ХЕФ (Анекс бр. 23), со пречистени текстови и ОДЛУКИ за давање согласност (Универзитетски гласник бр. 583 од 5.1.2022 г.)

 

 Одлука за исполнетост на условите за реализација на теренска настава за летен семестар 2021/2022 година

 

 Резултати од изборите за претседател и членови на ФСС на ХЕФ 2021/2022 година

 

Записник за утврдување кандидати за претседател и членови на ФСС НА ХЕФ 2021/2022 година

 

Записник од одржани собири на студенти за предлагање кандидати за претседател и членови на ФСС на ХЕФ 2021/2022 година

 

Упатство за спроведување избори за претседател и членови на ФСС на ХЕФ 2021/2022 година

 

Одлука за назначување членови на избирачки одбор за спроведување избори за претседател и членови на ФСС на ХЕФ 2021/2022 година

 

Одлука за распишување на избори за претседател и членови на ФСС на ХЕФ 2021/2022 г.

 

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници и соработници од УКИМ ХЕФ во студиската 2021/2022 година на втор циклус студии

 

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници и соработници од УКИМ ХЕФ во студиската 2021/2022 година на прв циклус студии

 

Годишен извештај за 2021 за слободен пристап на информации од јавен карактер

 

О Д Л У К А ЗА ПРАВИЛА НА СТУДИРАЊЕ на прв и втор циклус студии на УКИМ ХЕФ

 

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во студиската 2021/2022 година на втор циклус студии (бр. 02-33/8 од 25.1.2022 г.)

 

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници и соработници од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во студиската 2021/2022 година на прв циклус студии (бр. 02-33/7 од 25.1.2022 г.)

 

 Одлука за одобрување дополнителни испитни сесии во академската 2021/2022 година за студентите на УКИМ ХЕФ

 

 Одлука за исполнетост на условите за реализација на теренска настава за зимски семестар 2021/2022 година

 

 Одлука за исполнетост на условите за реализација на теренска настава за летен семестар 2020/2021 година

 

 Одлука за начинот на реализација на дејностите на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ согласно со мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на ширење на болеста „CoVid-19“

 

 Статут на УКИМ

 

 Статут на ХЕФ

 

 Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ХЕФ

 

 Деловник за начинот на работа и одлучување на Наставно-научниот совет, Деканатската управа, внатрешните организациски единици, комисиите и работните и стручните тела на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

 

 Правилник за внатрешната организација на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Правилник за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

 

 Правилник за плати и надоместоци на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

 

 Правилник за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

 

 Правилник за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

 

 Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Документи

Одлука за изменување и дополнување на одлуката распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници и соработници од УКИМ ХЕФ во учебната 2023/2024 година на втор циклус студии (бр. 02-85/11 од 28.2.2024 г.)

 

Одлука за изменување и дополнување на одлуката распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници и соработници од УКИМ ХЕФ во учебната 2023/2024 година на прв циклус студии (бр. 02-85/10 од 28.2.2024 г.)

 

Годишен план за јавни набавки на УКИМ ХЕФ за 2024 година

 

Годишна сметка на УКИМ Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ за 2022 год. 

 

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за висината на надоместокот на услугите од апликативна дејност кои УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ ги дава на стопанството, стопанските субјекти и приватни физички лица и институции, со пречистен – консолидиран текст

 

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници и соработници од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во учебната 2022/2023 година на втор циклус студии 

 

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници и соработници од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во учебната 2022/2023 година на прв циклус студии 

 

Упатство за начинот на користење и одржување на службените возила на УКИМ ХЕФ

 

Одлука за избор на асс. д-р Михајло Ристески во наставно-научно звање доцент

 

Извештај за самоевалуација на УКИМ – Шумарски факултет во Скопје / Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ (2016/2017 – 2018/2019 г.

 

Академски календар на активности во студиската 2022/2023 година

 

Одлука за висината на надоместокот на услугите од апликативна дејност кои УКИМ ХЕФ ги дава на стопанството, стопанските субјекти и приватни физички лица и институции

 

Одлука за висината на надоместоците за извршени образовни, административни и други услуги што ги плаќаат студентите на УКИМ ХЕФ

 

Конкурс во рамки на програмата Eразмус+ Aкција 1 (KA 103): Индивидуална мобилност за студенти за академската 2022/2023 година

 

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на УКИМ Скопје во учебната 2022/2023 година

 

Универзитетски календар на активности и неработни денови во студиската 2022/2023 година

 

 Завршна сметка на УКИМ ХЕФ за 2021 година

 

 Етички кодекс

 

 Самоевалуација

 

 Кодекс за административни службеници

 

 Заштита на лични податоци

 

 Обрасци и упатства за проекти

 

 Листа на информации од јавен карактер на УКИМ

Известувања

Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. инж. по екоинженеринг и екоменаџмент Јакоб Ќипровски – „Компаративна анализа на пристапи за класификација и картирање на горливиот материјал при управување со пожари на ниво на предел за потребите на шумарството во Македонија“ (Билтен на УКИМ бр. 1299)

Одлука за правила на студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и на втор циклус студии (постдипломски студии) на УКИМ ХЕФ (Универзитетски гласник бр. 577 од 10.11.2021 г.)

План за јавни набавки во 2023 година на УКИМ ХЕФ

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА 4 (ЧЕТИРИ) КАНДИДАТИ ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – АСИСТЕНТ (објавено на 22.11.2022 г.)

План за теренска настава: учебна 2022/2023 година

Конечна ранг-листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии на студиските програми на УКИМ ХЕФ за учебната 2022/2023 година

Ранг-листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии на студиските програми на УКИМ ХЕФ за учебната 2022/2023 година

Kонкурс за избор во звање на (1) еден извршител – наставник (објавено на 16.9.2022 г.)

План за јавни набавки во 2022 година на УКИМ ХЕФ

Конечна ранг-листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

Универзитетска листа на слободни изборни предмети за втор циклус студии во студиската 2021/2022 година од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

Универзитетска листа на слободни изборни предмети за прв циклус студии во студиската 2021/2022 година од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

Одлука за распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници и соработници од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во студиската 2021/2022 година на втор циклус студии

Одлука за распоред на работни задачи (покриеност на настава) со наставници и соработници од Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во студиската 2021/2022 година на прв циклус студии

Одлука за избор на членови на меѓународен уредувачки одбор на научното списание „Шумарски преглед“ (бр. 02-497/4 од 22.12.2020 г.)

Годишен извештај за 2020 за слободен пристап до информации од јавен карактер