Просторни и материјални ресурси

Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ е лоциран во една зграда (на ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 1 во Скопје) со уште неколку придружни објекти. Наставната, научната и апликативната дејност се одвиваат во следниве простории и објекти:

 

 • 1 амфитеатар со вкупно 200 седишта,
 • 10 предавални со вкупно 334 седишта,
 • 10 лаборатории со 160 седишта,
 • 10 збирки,
 • компјутерска училница со 30 седишта,
 • теренска лабораторија со 30 седишта,
 • микроскопска сала со 24 седишта,
 • 1 читална со 50 седишта,
 • библиотека со површина од 75 m2,
 • 30 кабинети со површина од 2000 m2,
 • административни простории од 320 m2,
 • 2 сали за состаноци со вкупна површина од 75 m2,
 • канцеларија за студентски прашања со површина од 40 m2,
 • 14 помошни простории со 807 m2,
 • 3 подрумски простории со 150 m2 и
 • Шумско-опитна станица.