Организациска структура на факултетот

Деканатска управа
Продекан за настава

доц. д-р Михајло Ристески

Продекан за меѓународна соработка

проф. д-р Љупчо Несторовски

Претседатели на оддели

проф. д-р Николчо Велковски

оддел: Подигнување и одгледување на шуми и зелени површини

 

проф. д-р Стерја Начески

оддел: Заштита на природните ресурси

 

проф. д-р Дана Дина Колевска

оддел: Управување со шумските екосистеми

 

Претседател на факултетското студентско собрание

Надица Кремшовска

студент од четврта година, насока Екоинженеринг и Екоменаџмент.

Оддели
Подигнување и одгледување на шуми и зелени површини

Катедра: Ботаника и дендрологија

проф. д-р Јане Ацевски

вонр. проф. д-р Бојан Симовски

 

Катедра: Одгледување на шуми

проф. д-р Коле Василевски

проф. д-р Николчо Велковски

ас. м-р Борис Најдовски

дипл.шум.инж. Магдалена Вигњевиќ

 

Катедра: Проектирање и подигање на зелени површини

проф. д-р Јасминка Ризовска – Атанасовска

ас. м-р Викторија Брндевска Стипановиќ

 

Катедра: Шумска генетика и облагородување на шумските дрвја и декоративните растенија

проф. д-р Влатко Андоновски

Заштита на природните ресурси
Управување со шумските екосистеми

Катедра: Економика и организација

проф. д-р Македонка Стојановска

ас. м-р Владимир Стојановски

 

Катедра: Ловство

проф. д-р Владимир Малетиќ

ас. м-р Кристијан Цокоски

 

Катедра: Уредување на шумите

проф. д-р Панде Трајков

ас. м-р Владимир Тановски

 

Катедра: Шумски техники и операции

проф. д-р Љупчо Несторовски

проф. д-р Здравко Трајанов

 

Катедра: Семенарство, расадници и подигање на шумски култури

проф. д-р Дана Дина Колевска

ас. м-р Анастазија Димитрова

Наставно-научен совет

Наставно-научниот совет е орган на управување и стручен орган на Факултетот. Членови на наставно-научниот совет се: редовните и вонредните професори и доцентите, како и претставници кои ги избираат студентите.

 

Наставно-научниот совет ги донесува актите за внатрешната организација и работа на факултетот, ги донесува програмата за научноистражувачка работа, ја спроведува постапката и врши избор во наставно-научни звања, соработнички звања, звањето асистент – докторант, како и врши избор во научни и насловни звања. Наставно-научниот совет на факултетот исто така:

предлага број на студенти кои се запишуваат на прв, втор и трет циклус на студии;

на деканатската управа и предлага мерки за создавање и усовршување на наставно-научниот подмладок и за работа со особено успешни и талентирани студенти;

на деканатската управа и предлага мерки и одлучува за унапредување на наставната, научноистражувачката и применувачката, односно апликативната работа и за компјутерската мрежа;

избира и разрешува секретар на факултетот;

одлучува за внатрешните организациони единици на Факултетот;

донесува план за реализација на наставата;

одлучува за прифаќање на извештајот за работата на деканот;

дава согласност за вршење дејност на друга единица на Универзитетот;

дава предлог за вршење дејност на друга единица на Универзитетот;

избира свои претставници во Одборот за соработка и доверба со јавноста;

предлага воведување на партиципација на трошоците за студирање;

донесува одлука за потреба од наставник и распишува конкурс;

ја разгледува иницијативата за предвремен престанок на изборот во звање;

формира комисија за изготвување реферат за предвремено престанување на изборот во звање;

избира членови на дисциплинската комисија за оговорност на студентите;

обезбедува замена на наставниците и соработниците кои користат платено, односно неплатено отсуство;

поканува визитинг професори за извршување високообразовна и научноистражувачка дејност за одредено време;

донесува одлука за отпочнување на постапката за избор на декан;

формира изборна комисија за спроведување на постапката за избор на декан;

донесува програма за стручно и професионално усовршување и за различни облици на неформално учење;

ја спроведува постапката за избор на редовни професори;

донесува правила за студирање;

склучува договори за соработка со странски универзитети согласно Законот за високото образование;

одлучува за склучување на договори за двојна диплома (double degree) или заедничка студиска програма (joint degree) согласно Законот за високото образование;

организира различни облици на неформално учење согласно Законот за високото образование;

донесува програма за вклучување на визитинг професори од странство согласно Законот за високото образование;

врши и други работи утврдени со закон, Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, со овој Правилник и со другите акти на Универзитетот и на факултетот.

Стручно-административен персонал
Секретар

Хелга Спасова – Дика, дипл.прав.

helga.s.dika@sf.ukim.edu.mk

 

Самостоен референт архивар

Ѓурѓица Стојановска

gstojanovska@sf.ukim.edu.mk

 

Советник за финансиско, сметководствено и материјално работење

Габриела Стојковска

g.stojkovska@sf.ukim.edu.mk

 

Самостоен референт администратор

Соња Петрова

spetrova@sf.ukim.edu.mk

 

Сoветник за библиотечно работење

Савка Трајкова

strajkovska@sf.ukim.edu.mk

Помошно-технички лица

Г-ѓа Весна Соколовска, помошно-техничко лице

Г-ѓа Марија Мицевска, помошно-техничко лице

Г-н Жарко Мицевски, помошно-техничко лице

Г-н Амди Алију, помошно-техничко лице

Г-н Енис Кадрија, помошно-техничко лице