Упис на последипломски студии
  • ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УПИС НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
  • КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
  • СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 
ukim iKNOW
Универзитет „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - Скопје

Систем за електронско спроведување уписи на УКИМ. Секој заинтересиран кандидат треба да се најави на www.upisi.ukim.mk и да ја пополни комплетната пријава. Потоа на денот на уписите се доставуваат документите заедно со бројот од електронската апликација.

Соопштенија од уписи
Студентски календар