Огласна табла

Одлука за исполнетост на условите за реализација на теренска настава за летен семсетар 2020/2021

Одлука за исполнетост на условите за реализација на теренска настава за летен семсетар 2020/2021 година

ВАЖНО – Microsoft Teams – Упатство за инсталација и креирање профил на платформата

Почитувани колеги студенти, Заради попрактично, полесно и за вас попродуктивно следење настава и исполнување на вашите академски обврски, повторно ве упатувам на користење (што подразбира и редовна проверка) на вашите званични имејл адреси поврзани со системот Microsoft Teams. Оваа платформа е лиценцирана на ниво на УКИМ, и заради тоа нуди многу поволности во однос на комуникацијата на студентите и наставниците, […]

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ШУМАРСТВО ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ШУМАРСТВО ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ од изборите за претседател и членови на ФСС на ХЕФ во учебната 2020/2021 г.

РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Одлука за избор на членови на меѓународен уредувачки одбор на научното списание „Шумарски преглед“ (бр. 02-497/4 од 22.12.2020 г.)

Одлука за избор на членови на меѓународен уредувачки одбор на научното списание „Шумарски преглед“ (бр. 02-497/4 од 22.12.2020 г.)

1 февруари 2021 – Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. шум. инж. Моника Попевска – „Кровните градини како дел од пејзажното дизајнирање во Скопје““ (Билтен на УКИМ бр. 1231)

1 февруари 2021 – Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. шум. инж. Моника Попевска – „Кровните градини како дел од пејзажното дизајнирање во Скопје““ (Билтен на УКИМ бр. 1231)

ОДЛУКА за распишување избори за претседател и членови на ФСС на ХЕФ

Одлука за распишување онлајн избори за ФСС на ХЕФ (Објавено 26.1 2021 г.)

Дипломска работа, магистерски труд, докторска дисертација – 17 јули 2020 – Одбрана на магистерски труд: дипл. шум. инж. Кристијан Цокоски – „Компаративна анализа на законот за ловството на Р. С. Македонија со законите за ловство на Р. Србија, Р. Хрватска, Р. Словенија и Р. Бугарија“

ДИПЛОМСКА РАБОТА, МАГИСТЕРСКИ ТРУД, ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА – 17 ЈУЛИ 2020 – ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД: ДИПЛ. ШУМ. ИНЖ. КРИСТИЈАН ЦОКОСКИ – „КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО НА Р. С. МАКЕДОНИЈА СО ЗАКОНИТЕ ЗА ЛОВСТВО НА Р. СРБИЈА, Р. ХРВАТСКА, Р. СЛОВЕНИЈА И Р. БУГАРИЈА“

15 јуни 2020 – Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. шум. инж. Кристијан Цокоски – „Компаративна анализа на законот за ловството на Р. С. Македонија со законите за ловство на Р. Србија, Р. Хрватска, Р. Словенија и Р. Бугарија“ (Билтен на УКИМ бр. 1217)

15 ЈУНИ 2020 – ПРЕГЛЕД НА ПРИФАТЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА УКИМ – ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“: ДИПЛ. ШУМ. ИНЖ. КРИСТИЈАН ЦОКОСКИ – „КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВОТО НА Р. С. МАКЕДОНИЈА СО ЗАКОНИТЕ ЗА ЛОВСТВО НА Р. СРБИЈА, Р. ХРВАТСКА, Р. СЛОВЕНИЈА И Р. БУГАРИЈА“ (БИЛТЕН НА УКИМ БР. 1217)

1 јули 2020 – Преглед на прифатени теми за изработка на магистерски труд на УКИМ – Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“: дипл. шум. инж. Благој Шурбевски – „Природни регулатори на популациите од боров четник (Thaumetopoea pityocampa Schiff) во Рeпублика Северна Македонија“ (Билтен на УКИМ бр. 1218)

1 ЈУЛИ 2020 – ПРЕГЛЕД НА ПРИФАТЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА УКИМ – ФАКУЛТЕТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“: ДИПЛ. ШУМ. ИНЖ. БЛАГОЈ ШУРБЕВСКИ – „ПРИРОДНИ РЕГУЛАТОРИ НА ПОПУЛАЦИИТЕ ОД БОРОВ ЧЕТНИК (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA SCHIFF) ВО РEПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ (БИЛТЕН НА УКИМ БР. 1218)

Јавен оглас за засновање на работен однос на 3 (три) лица

Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје има потреба за вработување на 3 (три) лица за следните работни места: СЕКРЕТАР – еден (1) извршител; САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ АРХИВАР – еден (1) извршител и ХИГИЕНИЧАР – еден (1) извршител. Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 4 работни дена, […]

Оглас за издавање под закуп на дел од недвижен имот и техничка документација

Оглас за издавање под закуп на дел од недвижен имот и техничка документација Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ во Скопје при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје објавува ОГЛАС за издавање под закуп на дел од недвижен имот лоциран во зградата на Факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ на адреса: ул. […]

Распоред на испити во дополнителниот испитен рок 5-9 Април 2021 година

Распоред на испити во дополнителниот испитен рок 5-9 Април 2021 година

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ШУМАРСКИ НАУКИ, ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ „ХАНС ЕМ“ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Распоред на часови: Летен семестар 2020/2021 год.

Распоред на часови: Летен семестар 2020/2021 год.

СООПШТЕНИЕ за запишување на летен и заверка на зимски семестар во учебната 2020-2021 год.

СООПШТЕНИЕ за запишување на летен и заверка на зимски семестар во учебната 2020-2021 год.

СООПШТЕНИЕ за предметот СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

СООПШТЕНИЕ за предметот СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

Распоред на испити: зимски испитен рок 2020/2021 година

ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ: ТРЕТ ИСПИТЕН РОК 2019/2020 Г.

Пријавување испити: Трет испитен рок 2019/2020 г.

ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ: ТРЕТ ИСПИТЕН РОК 2019/2020 Г.